ระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
จัดการระบบ

ปีงบประมาณ 2565 Name

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ Word | PDF


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

1.โครงสร้าง

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- จะต้องประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ที่อยู่ข้อมูล

https://www.lripeo.go.th/officestructure/

2.ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบันเท่านั้น)
- จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการบริหารของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย
- หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า “ตำแหน่งว่าง”

ที่อยู่ข้อมูล

https://www.lripeo.go.th/executivehouse/

3.หน้าที่และอำนาจ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
- หัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้องเป็น “หน้าที่และอำนาจ”
ข้อสังเกต
- ควรสรุปหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานไว้ด้วย

ที่อยู่ข้อมูล

https://www.lripeo.go.th/authority/

4.แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- จะต้องแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย

5.ข้อมูลการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- จะต้องแสดงข้อมูลการติดต่อทั้ง 5 หัวข้อเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ดังนี้
1. ที่อยู่หน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. หมายเลขโทรสาร
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map

ที่อยู่ข้อมูล

https://www.lripeo.go.th/ติดต่อเรา/

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- เป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจของหน่วยงาน
- จะต้องจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจนและแสดงข่าวให้ปัจจุบันเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

8.ช่องทางการสอบถาม(Q&A)

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web broad, กล่องข้อความ เป็นต้น
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two – way communication) ใน Web broad หรือกล่องข้อความ
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์

9.การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
- ต้องแสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ง่าย

ที่อยู่ข้อมูล

https://www.facebook.com/lripeo.go.th

10.แผนดำเนินงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น โครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น โครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
ข้อสังเกต
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึง คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานจริง
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่หมายรวมถึง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. และคำสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน

14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาสให้ชัดเจน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วน เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หน่วยงานจะต้องจัดทำไฟล์เอกสารที่ปรากฏข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีแยกมาต่างหาก ห้ามนำเล่มแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาใส่
ข้อสังเกต
- ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมา จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร
- ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” ปรากฏในภาคผนวก

15.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 60 เดือน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาสให้ชัดเจน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วน เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หน่วยงานจะต้องจัดทำไฟล์เอกสารที่ปรากฏข้อมูลแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีแยกมาต่างหาก ห้ามนำเล่มแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาใส่
ข้อสังเกต
- ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมา จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร
- ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” ปรากฏในภาคผนวก

16.รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้ แบบ สงป.301, สงป.302, แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

17.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
- รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

18.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

19.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน” (แบบ สขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- จะต้องจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรจัดทำข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวอย่าง “แบบ สขร. 1” ปรากฏในภาคผนวก

20.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จะต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกต
- ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี” ปรากฏในภาคผนวก
- หน่วยงานในส่วนกลาง สามารถนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี จากกลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สป. ขึ้นเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

21.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานหรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

22.การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ 21 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการดำเนินการ ดังกล่าว

23.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ครบทุกหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
ข้อสังเกต
- ต้องนำหลักเกณฑ์ทั้ง 5 เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

24.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 22)
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้

25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้ - รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน - ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
- เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจนำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2561 มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562 ปรากฏในภาคผนวก

26.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
- จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
- ต้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไร และมีผลการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
- หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”

27.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)
- แสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ - จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ- เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น - ในกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “0” (ศูนย์)
- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน
- กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูลด้วยการระบุจำนวน “0” (ศูนย์)

28.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับฟังความคิดเห็นได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”
ข้อสังเกต
- บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น ” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละ กระทู้อยู่เสมอ
- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว

29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แสดงภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรมีการกำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือหนังสือ หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานอย่างไร
- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่าย เจตนารมณ์ของข้อคำถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์กฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 10 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

30.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารหรือนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
- ดำเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานในช่วงระยะเวลาการประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทำเอกสารฉบับใหม่ของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
- อาจจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดทำเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ

31.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
- เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
- แสดงภาพกิจกรรมหรือเอกสารการมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน อาจหมายรวมถึง วาระการประชุมที่หัวหน้าหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

32.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- ต้องใช้เอกสารที่ปรากฏข้อสั่งการในการดำเนินการและปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- หรือหน่วยงานสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)

33.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 32
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

34.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อสังเกต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น

35.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ดังนี้ - โครงการ กิจกรรม - งบประมาณ - ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โดยหน่วยงานสามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ที่ปรากฏข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
- • สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้สามารถนำไปเป็นกรอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้

36.รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ตามที่ได้รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

37.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนำ “รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

38.มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
- กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ
คะแนนที่ได้รับการประเมิน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 38 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน - ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ประสานงาน นางวิษา ชัยกิจกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการฯ โทร 036-776771 โทรสาร 036-776772 โทรศัพท์เครื่อนที่ 0893476692